معرفی کادر پرسنلی مدرسه شاخه طوبی

مدیر : شهربانو معاف

معاون آموزشی : مژگان یحیی جوزی

معاون اجرایی : سارا بلال زاده

معاون پرورشی : گلنوش عنایت شعار

مربی بهداشت : مهستی بیگی

مربی هنر : فاطمه علیپور

مربی ورزش : طاهره تقی پور

مشاور تربیتی و تحصیلی : علیرضا یاوری

مربی پیش دبستان : صفورا فلکی

آموزگار پایه اول : مریم باغبان پور

آموزگار پایه دوم : ندا صحاوی

آموزگار پایه سوم : فاطمه طلوعی

آموزگار پایه چهارم : شهلا رفعیی نژاد

آموزگار پایه پنجم : آمنه مسیح زاده

آموزگار پایه ششم : متین میرزایی